Drukāt

Dabas parkā “Piejūra” veiks piekrastes biotopu aizsardzības pasākumus

.

Dabas parksLai saudzētu dabas parka "Piejūra" vērtības, Carnikavas novadā tiek īstenots projekts, kura mērķis ir uzlabot piekrastes biotopu kvalitāti, izvēloties piemērotas to apsaimniekošanas metodes.
 
Atjaunojot dabas aizsardzības plānu, un mērķtiecīgi īstenojot praktiskus kāpu un mežu biotopu apsaimniekošanas pasākumus, būs iespējams regulēt antropogēno (cilvēka radīto) noslodzi parkā un plānot infrastruktūru, nekaitējot dabas parka vērtībām.
 
"Piejūras" dabas parka (Natura 2000 vieta) teritorijā šobrīd konstatēti 20 Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamie biotopi, no kuriem desmit ir prioritāri – piemēram, embrionālās kāpas, priekškāpas, piejūras zālāji, ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas.
 
Boreālā reģiona piekrastes biotopi un tos apdzīvojošās sugas ir nozīmīgi Eiropas mērogā, jo to izplatības apgabali sastopami vien Baltijas valstīs un Skandināvijā. Pieaugošās cilvēka darbības ietekmes dēļ piekrastes biotopu saglabāšana kļūst arvien grūtāka.
 
Aktuālākās problēmas, kuras paredzēts risināt projekta ietvaros:
- atbilstošas parka apmeklētāju infrastruktūras plānošana, jo tās trūkuma rezultātā piekrastē tiek radīta ievērojama antropogēna slodze uz aizsargājamiem biotopiem un biotopu kvalitāte pasliktinās;
- mazināt vietējo, biotopiem raksturīgo sugu apdraudējumu invazīvo sugu izplatības dēļ;
- mazināt riskus, kas rada piekrastes pļavu biotopu izplatības areāla samazināšanos;
- meklēt un pielietot inovatīvus risinājumus, kas ļautu mazināt biotopu apdraudējumu krastu erozijas ietekmē.
 
Lai sekmīgi īstenotu piekrastei tipisko biotopu un sugu saglabāšanu, atjaunošanu un ilgtspējīgu apsaimniekošanu, plānoti konkrēti uzdevumi. Kopumā četru gadu laikā saskaņā ar ekspertu slēdzieniem un dabas parka aizsardzības plānu regulāri tiks veikti pasākumi svešzemju sugu (krokainās rozes, vārpainās korintes) ietekmes, kā arī meža un kāpu aizauguma mazināšanai, atbrīvojot tos no krūmājiem. Daugavgrīvā un Buļļu salā tiks atjaunoti zālāji un lagūnas. Savukārt, lai mazinātu krastu eroziju un veiktu pasākumus smilšu plūsmas daļējai regulēšanai, cilvēku visvairāk apmeklētajās un nobradātajās vietās plānots izvietot pītus žodziņus, bet no augāja tukšos, erodētos piekrastes posmos stādīt smiltāju kāpu kviesi.
 
Visa projekta laikā Dabas aizsardzības pārvaldes speciālisti uzraudzīs un novērtēs īstenoto pasākumu ietekmes efektivitāti, tāpat paredzēts izvietot un labiekārtot atsevišķus objektus apmeklētāju ērtībām: dēļu takas, soliņus, tualetes. Plānots arī mērķtiecīgi informēt dažādas sabiedrības grupas par piekrastes dabas vērtībām un nosacījumiem to ilglaicīgai un labvēlīgai pastāvēšanai, jo veiksmīga projekta īstenošana iespējama tikai sadarbojoties ar iedzīvotājiem un parka apmeklētājiem.
 
Projektu LIFE15 NAT/LV/000900 "Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā Piejūra (LIFE CoHaBit)" kopš 2016. gada septembra īsteno Carnikavas novada pašvaldība kopā ar Rīgas domes pilsētas attīstības departamentu, Dabas aizsardzības pārvaldi (DAP) un biedrību "Baltijas krasti" ar Eiropas Komisijas atbalstu un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas (LVAFA) līdzfinansējumu.
 
Projektu paredzēts īstenot līdz 2020. gadam, tā kopējās izmaksas ir 970 067 EUR, Eiropas Savienības LIFE programmas finansējums – 582 041 EUR, līdzfinansējums – 388 026 EUR. Līdzfinansējumu nodrošina LVAFA un projekta partneri: Carnikavas novada pašvaldība, Rīgas domes pilsētas attīstības departaments, DAP un biedrība "Baltijas krasti".
 
Vairāk informācijas:
 
Vairā par dabas parku "Piejūra": ŠEIT 
 
 
logo life 1
Share on Facebook Tweet