Drukāt

Vērtē gada laikā paveikto dabas parka “Piejūra” aizsardzībai veltītajā projektā

.

LIFE projekta monotorings 01Rudenī apritējis gads, kopš Carnikavas novada pašvaldība kā vadošais partneris kopā ar Rīgas domes pilsētas attīstības departamentu (RDPAD), Dabas aizsardzības pārvaldi (DAP) un biedrību “Baltijas krasti” īsteno projektu "Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā Piejūra (LIFE CoHaBit)".
Projekta mērķis ir saudzēt dabas parka "Piejūra" unikālās vērtības, uzlabot piekrastes biotopu kvalitāti, izvēloties piemērotas to apsaimniekošanas metodes.
Lai novērtētu gada laikā paveikto un iezīmētu plānus nākamajam gadam, 13. un 14. novembrī dabas parkā “Piejūra” un Carnikavas novada domē noritēja projektu uzraugošās institūcijas SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” (ELLE) monitoringa vizīte. Tās pirmajā dienā projektā iesaistītie eksperti iepazīstināja ELLE pārstāvjus ar veikto apsekojamu rezultātiem un teritorijām, kurās plānoti biotopu apsaimniekošanas pasākumi. Tika pārrunāti labākie risinājumi dabas parka “Piejūra” biotopu apsaimniekošanai un aizsardzībai.   

Vizītes otrajā dienā projekta darba grupa prezentēja padarīto, diskutēja par izaicinājumiem, kā arī tika spriests par dažādiem risinājumiem projekta aktivitāšu īstenošanai.

Projekta uzraudzītāji atzinīgi novērtējuši pirmajā gadā paveikto, kas kalpos kā pamats turpmākai projekta veiksmīgai ieviešanai. Projekta ietvarā organizēta sabiedrību informatīvi izglītojošas aktivitātes, izceļot dabas parka unikalitāti, vērtības un skaidrojot nepieciešamību tās saglabāt. Izvērtētas gan Latvijā, gan Eiropā pielietotās metodes un prakses biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas aktivitātēs. Savukārt, lai atrastu labāko un efektīvāko veidu dabas parka “Piejūra” biotopu apsaimniekošanai nākotnē, apkopots nozīmīgs vides ekspertu veikums, kā arī saņemtas daudzas jo daudzas konsultācijas, organizētas iesaistīto pušu sanāksmes kopā ar atbildīgajām  institūcijām (AS “Latvijas valsts meži”, SIA “Rīgas meži” u.c.).

Nākamajā gadā dabas parkā “Piejūra” plānots pabeigt dabas parka sugu un biotopu kartēšanu, izstrādāt plānu, kas regulēs dabas parka apmeklētāju pārvietošanās maršrutus, lai mazinātu antropogēnu slodzi uz aizsargājamiem biotopiem. Turklāt, plānojot infrastruktūru, to darīs kompleksi visai dabas parka teritorijai, nevis katrā pašvaldībā atsevišķi. Noritēs aktīvs darbs pie jaunā Dabas aizsardzības plāna dabas parkam “Piejūra” 2018 – 2028. gadam, kā arī tiks izsludināti iepirkumi un uzsākti konkrēti darbi dabas parka biotopu aizsardzībā un apsaimniekošanā.  

Projekts LIFE CoHaBit (Nr. LIFE15 NAT/LV/000900) „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” tiek ieviests Eiropas Komisijas LIFE programmas finansējuma ietvaros, finansiāli to atbalsta arī Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija.

G.Ulme

Vairāk par projekta aktivitātēm: 
Facebook

Twitter
www.dabasparkspiejura.lv
Vairā par dabas parku "Piejūra": ŠEIT

Projekta logo CoHaBit