Drukāt

Carnikavas novada teritorijas plānojums 2018.-2028. gadam

.

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta pirmo daļu un 25. pantu un Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 88.1. apakšpunktu un 91. punktu, Carnikavas novada dome paziņo, ka 2019. gada 20. februāra domes sēdē pieņemts lēmums (protokola Nr. 2, 40. §) “Par Carnikavas novada teritorijas plānojuma 2018.-2028.gadam apstiprināšanu” un izdoti saistošie noteikumi Nr. SN/2019/8 “Carnikavas novada teritorijas plānojuma 2018.-2028. gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.

Ar apstiprināto teritorijas plānojumu, tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskatu, Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu par vides pārskatu, kā arī informatīvo ziņojumu, kas ietver informāciju par termiņiem monitoringa ziņojuma iesniegšanai var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā, kā arī izdrukas formā Carnikavas novada būvvaldē, Stacijas iela 5, Carnikavā.

Carnikavas novada pašvaldības kontaktpersona – teritorijas plānojuma izstrādes vadītājs Zintis Varts (tālr. 67993428, 20237346, e-pasts: , pieņemšanas laiks: pirmdiena, ceturtdiena 8.00–12.30 un 13.30–17.30).

Teritorijas plānojuma izstrādātājs: SIA “Grupa93” (Krišjāņa Barona ielā 3-4, Rīgā, LV-1050, tālr. 27373939, www.grupa93.lv).

Lēmumi un plānošanas dokumenti:
Carnikavas novada domes 20.02.2019 lēmums par teritorijas plānojuma apstiprināšanu
Carnikavas novada 20.02.2019 saistošie noteikumi Nr. SN/2019/18 “Carnikavas novada teritorijas plānojuma 2018.-2028.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”
 
Plānošanas dokumenti:
- Paskaidrojuma raksts
- Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
 
Grafiskās daļas kartes:
- Funkcionālais zonējums (M1: 10 000)
- Aizsargjoslas u.c. teritorijas izmantošanas aprobežojumi (M1: 10 000)
- Meliorācijas sistēmas (M1: 25 000)
- Aktīvās atpūtas takas (M1: 25000)
 
Vides pārskats:
- Vides pārskats
- VPVB atzinums
 
Pārskata ziņojumi par teritorijas plānojuma un Vides pārskata izstrādi un publisko apspriešanu:
- Pārskata ziņojums par TP 1. redakcijas un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu
- Pārskata ziņojums (konsolidēts)