Drukāt

Izsole par nekustamo īpašumu Muzeja ielā 2 atzīta par nenotikušu

.

izsoleDome 2019. gada 5. novembra sēdē atzina Carnikavas novada pašvaldības mantas – nekustama īpašuma – Muzeja iela 2, Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 1599, kas sastāv no zemes vienības 0,9867 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1571, 08.10.2019 plānoto mutisko izsoli par nenotikušu uzdot un domes izsoles komisijai organizēt un rīkot norādītā nekustamā īpašuma, kura nosacītā cena ir 39700 eiro, pārdošanu atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par eiro.