Drukāt

Dome apstiprina Sintēzes iela 3 izsoles rezultātus

.

izsoleDome 2019. gada 5. novembra sēdē apstiprināja nekustama īpašuma Sintēzes iela 3, Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 1604, kas sastāv no zemes vienības 0,8265 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1569, 15.10.2019 mutiskās izsoles rezultātus saskaņā ar mutiskas izsoles protokolu Nr.14-1/19/39 un sēdē lēma slēgt ar akciju sabiedrību “Sistēmu inovācijas”, vienotais reģistrācijas Nr.40003946311, juridiskā adrese: Mazcenu aleja 6A, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV-2166 nomaksas pirkuma un ķīlas līgumu.
Share on Facebook Tweet