Drukāt

Dome apstiprina Ziemeļu ielas 28 izsoles rezultātus

.

izsoleŠā gada 20. novembrī dome nolēma apstiprināt Carnikavas novada pašvaldības nomas objekta – nekustamā īpašuma Ziemeļu iela 28, Lilaste, Carnikavas novads, ar kadastra numuru 8052 001 0022 sastāvā esošās būves – pagraba – bunkura (kadastra apzīmējums 8052 001 0022 001) daļas 238,3 m2 kopplatībā (terase 150 m2 platībā, pagrabs 88,3 m2 platībā / telpa Nr. 1 nedzīvojamā iekštelpa – 77,0 m2, telpa Nr. 2 nedzīvojamā iekštelpa – 11,3 m2), inženierbūves – asfalta laukuma (kadastra apzīmējums 8052 001 0022 003) daļas 10 m2 platībā un zemesgabala 160 m2 kopplatībā (150 m2 zem pagraba – bunkura un 10 m2 zem asfalta laukuma) – 14.11.2019 mutiskās izsoles rezultātus saskaņā ar izsoles protokolu Nr.14-1/19/46.
 
Dome lēma slēgt nomas līgumu ar SIA “AM Food” (reģistrācijas Nr. 40203226701, juridiskā adrese: Hipokrāta iela 21-43, Rīga, LV-1079) par nomas maksu 788 eiro mēnesī, papildus pievienotās vērtības nodoklis, uz iznomāšanas termiņu – 5 gadi, tas ir, no 01.05.2020 līdz 30.04.2025, ar iznomāšanas mērķi – sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietas darbības nodrošināšana.
Share on Facebook Tweet