Drukāt

Iespēja līdz 17. jūnijam iesniegt priekšlikumus pašvaldības saistošajiem noteikumiem

.

Novada iedzīvotājiem ir iespēja izteikt savu viedokli par saistošo noteikumu projektiem, kas šobrīd tiek izstrādāti un par ko tiks pieņemts lēmums kārtējā domes sēdē, kas notiks šī gada 19. jūnijā.

Priekšlikumus var iesniegt līdz šī gada 17. jūnija plkst. 17.30 par šādiem saistošo noteikumu projektiem:

Grozījums Carnikavas novada domes 19.03.2014. saistošajos noteikumos Nr. SN/2014/6 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Carnikavas novadā"

Grozījums Carnikavas novada domes 2015.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.SN/2015/1 "Par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, aizbildņiem un audžuģimenēm Carnikavas novadā"

Saistošie noteikumi par sporta finansiālo atbalstu Carnikavas novadā

Saistošo noteikumu par Carnikavas novada domes 23.02.2011. saistošo noteikumu Nr.CND/SN/2011/6 "Saistošie noteikumi par neapbūvēta Carnikavas novada pašvaldības zemesgabala nomas maksas apmēru" atzīšanu par spēku zaudējušiem

Saistošo noteikumu par Carnikavas novada domes 2008. gada 17. septembra saistošo noteikumu Nr. 2008/18 "Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Carnikavas novadā" atzīšanu par spēku zaudējušiem

Grozījumi Carnikavas novada domes 2015. gada 14. oktobra saistošajos noteikumos Nr. SN/2015/12 "Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Carnikavas novadā"

Grozījums Carnikavas novada domes 2011. gada 23. marta saistošajos noteikumos Nr.CND/SN/2011/10 "Saistošie noteikumi par pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" maksas pakalpojumiem un to cenrādi"

 

Iesniegt savus priekšlikumus var, izmantojot zemāk esošo saiti:
IESNIEGT PRIEKŠLIKUMU SAISTOŠO NOTEIKUMU PROJEKTAM